The village Nizhniaya Sinatchikha

The village Nizhniaya Sinatchikha

The mill in the village Nizhniaya Sinatchikha. Middle Ural. Excursion. August of 2006.